mac 修改文件MD5而不改变文件

➜  ~ cd Downloads
➜  Downloads md5 亿级流量网站架构核心技术\(epub\).epub
MD5 (亿级流量网站架构核心技术(epub).epub) = 61f84d6c00eb386997bd5f703284f7b9
➜  Downloads echo "" >> 亿级流量网站架构核心技术\(epub\).epub
➜  Downloads md5 亿级流量网站架构核心技术\(epub\).epub
MD5 (亿级流量网站架构核心技术(epub).epub) = 16d77a88030984fc54ee7ed3d2353f7d
➜  Downloads

WX20181012-110520

(全文完)

(转载本站文章请注明作者和出处 mac 修改文件MD5而不改变文件